Freelancer: EstebanGreen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Redesign House - Revit

Hi, I had the modified design worked out a few days ago, but I thought I'd also send you some simple renders that explain the final design better. I hope you like it. Best regards, Arturo S.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Revit Expert - House Design Architecture
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.