Freelancer: ashishyadavcool
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2nd Attempt

Have tried to keep it professional. Please check and let me know what I should do to improve it and match your expectations.

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Rework an How to Shave Guide
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.