Freelancer: kndegwa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Edited Shaving Guide

I have edited your shaving guide. Hopefully you like my changes. If I win I can message you the document.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Rework an How to Shave Guide
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.