Freelancer: anikdey1996
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO improved

Made some changes on previous entry. This is more refined and added extra details. Check all the images and give your feedback please.

Bài tham dự cuộc thi #81 cho Rustic Logo Designed
Bài tham dự #81

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.