Freelancer: docm1234
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

post data though the javascript and get response

NSString *javaScript = [NSString stringWithFormat:@"login('%@', '%@')", var1, var2, nil]; NSString *response = [webViewA stringByEvaluatingJavaScriptFromString:javaScript];


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Send Objectiv-C data to javascript var
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.