1. Á quân
    số bài thi 6
    Bài tham dự #6 về CAD/CAM cho cuộc thi Shipping container conversion to site accommodation unit
    Đã rút