Freelancer: blackflux
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Simple Ionic App With Firebase Integration

- URL https://ionic-firebase-bfx.web.app/ Highlights - Used Anonymous auth to access Firebase DB - Added skeleton loader - Fully typed


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      7
                     cho                       Simple Ionic App WIth Firebase Integration
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.