Freelancer: nasirali339
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

kmh

Hi dear, i sending you my design logo with 5 different back ground color. My logo is printable please give me ratting or any changing so tell me...thanx


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Simple Logo Design for Property Management Company
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.