Freelancer: daubgraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keep it simple..

I didn't want to over crowd the logo or detract from it. So I kept it as simple as I could...


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     Simple Logo Set Design
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.