Freelancer: SimonMerritt
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Seasons word marks

I have tried to imply the seasons and events of the year as you asked. Incorporated into your own logo, things can be changed if needed.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Simple Logo Set Design
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.