Bảng thông báo công khai

  • GPF
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    The top sticker looks good, can you put the second sticker on the top half of the third sticker please.

    • cách đây 4 năm