Freelancer: shakilaiub10
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Simple website design

Hi, see this version. Slightly changes From version-01.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    47
                   cho                     Simple website design contest with Adobe XD
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

 • shakilaiub10
  shakilaiub10
  • cách đây 2 tháng

  See from below for high resolution:
  https://snipboard.io/8ailtu.jpg

  • cách đây 2 tháng