Freelancer: NahianShanto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Landing page redesign

If you need any further changes feel free to knock me, Here is the figma link. https://www.figma.com/file/F783dZQiKlZt1ZvsBjdCBg/Crypto-Bank-Website?node-id=24%3A2, You can access the design from here.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     Single Webpage Design in Figma
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.