Freelancer: mariusunciuleanu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Carketa Branding

Logo, app icons, splash screen design and presentation for the software service company Carketa.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    268
                   cho                     Software Company Mobile App Icon Needed
Bài tham dự #268

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.