Freelancer: raeshounamarie
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Solar Waterproof Bracelet

This is a .pdf format of the bracelet. It has a render of the band and a close up look at the closing mechanism.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Solar Waterproof Bracelet (Product Design, 3D Rendering)
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.