Freelancer: FALL3N0005000
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Solution Presentation

hope like my design. if you want to make it changes then tell me i can do it. will get Deliverable Format(Web & Print) .JPG, .PSD, .PNG, .PDF, etc. software : MS-PowerPoint


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    16
                   cho                     Solution Presentation
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.