Bảng thông báo công khai

  • Solveta
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Thanks for the new entry, but less is more, the one without the grey line is better.

    • cách đây 5 năm