Freelancer: hosang
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

YDAF

Simple but effective Album Cover very similar to The marshal matters ( Eminem ) LP

Bài tham dự cuộc thi #60 cho Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
Bài tham dự #60

Bảng thông báo công khai

  • SWB2021
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 tháng

    Could you please try a different font. Something more nostalgic and vintage. reminiscent of the past. summer vibes. Thank you

    • cách đây 4 tháng