Freelancer: Rhastel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My idea for your t-shirt, cans like muscles

Hi, in this version i made the cans to look more like abdominal muscles. The rest of descripition is the same like #15. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     T shirt design
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.