Freelancer: Rhastel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

6 pack t-shirt

Hi, thank you for your interest. This is a new version of the t-shirt based on your indication. I uploaded them all in Jpeg format. Please let me know if you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    28
                   cho                     T shirt design
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.