Freelancer: Rhastel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Image modified as you requested, i hope :)

Hi, i modified the image and i also uploaded 3 font styles so you can choose which style you prefer.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     T shirt design
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

 • findaway2
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  Great job! this one is awesome thanks

  • cách đây 8 năm