xcerlow Avatar

Các bài tham dự của xcerlow

Cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs

 1. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 216
  Bài tham dự #216 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 215
  Bài tham dự #215 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 214
  Bài tham dự #214 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 213
  Bài tham dự #213 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 176
  Bài tham dự #176 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 175
  Bài tham dự #175 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích