Freelancer: KaimShaw
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Tagline

Hello Sir greeting here is my sample for your group of companies.Suppose "Tensile" is the name of companies and "Your Specialist" is the tagline i come up with,I hope you find it intresting thanks

Bài tham dự cuộc thi #122 cho Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
Bài tham dự #122

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.