Freelancer: catalins
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

blue llama / 2nd banner

lower case / top right are coin stacks and the ï"in tailored should look like a tie :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    49
                   cho                     Text design for website banners
Bài tham dự #49

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.