Freelancer: zetabyte
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Banner Design 3

An element added to the word "business" in the 2nd (middle) banner.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    67
                   cho                     Text design for website banners
Bài tham dự #67

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.