Freelancer: azamansari8081
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Dog Bandana

Hi, This is seamles textile pattern artwork (editable) for dog bandana with placing idea. hope you like this, If any modification plz inform me. thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      42
                     cho                       Textile designing job: Dog bandana (tartan style) design needed
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.