Freelancer: rinyweb
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo variation 2/4

A real sharp logo should be vector-based, so I made it in Illustrator. I also have a Photoshop copy of it.

Bài tham dự cuộc thi #23 cho To create variants of a logo
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.