Freelancer: omerfarooq9991
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revision 1

Sir, I have added the colors and worked on the eyes as you said. I have gone an extra mile creating this design for you, I hope you appreciate the effort :)

Bài tham dự cuộc thi #26 cho Transform a picture into a memory effect
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.