Freelancer: AngiePavlov
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design

I fixed colors and mountains :) It 's in black and white, blue is only for t-shiirt color. If you want to change something contact me !

Bài tham dự cuộc thi #8 cho T-shirt Design for Scout Canoe Trek
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.