1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #13 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #13 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #13 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #13 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #13 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #33 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #32 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #32 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #32 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #32 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Adobe Illustrator Bài thi #32 cho UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Bị từ chối
  0 Thích