Freelancer: ukhrakib
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

UI & UX Custom Design For Business Manager

Here is the Design, Hope you will like it. Please comment for any changes needed. Thanks For better view : https://drive.google.com/file/d/1jZiWqkfEEcm8ruqn3pAAznnwyJBNvYMt/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.