Freelancer: pandi13
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3D logo Charm

here with 2 different font type. hope you like this design. feelfree for give feedback and rate. i can make changes. thank you

Bài tham dự cuộc thi #124 cho UPDATE our current LOGO
Bài tham dự #124

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.