Freelancer: franciscomalvar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fox Logo

A very simple and strong illustration of a fox, the edges give the logo a powerful fox in a unique way.

Bài tham dự cuộc thi #37 cho Unique and Awesome Fox Vector Logo
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.