Freelancer: maisha53
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo (First Child)

Designed in illustrator. Tried to be minimal. Please provide your opinion. Regards.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    165
                   cho                     Update the logo of my movie production company
Bài tham dự #165

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.