Freelancer: jainifer
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Labour Cost

This is a file for estimating the hourly rate for employees to be deployed in a site.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    39
                   cho                     Updating/Comparing Excel log
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.