Freelancer: nunezjohnchael
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised Demo

Change the logo into text for a more simplistic look. Coordinated the music with the video as well.

Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.