1. Á quân
  số bài thi 423
  Bài tham dự #423 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 422
  Bài tham dự #422 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 420
  Bài tham dự #420 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 406
  Bài tham dự #406 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 240
  Bài tham dự #240 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 239
  Bài tham dự #239 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 238
  Bài tham dự #238 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích