Freelancer: Fantasygraph
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fantasygraph

please check my another design , i think you like it thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Water Mixer Packing Design
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

 • MadarCoY
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  try to delete the box and invert the colors of the logo and text to white

  • cách đây 4 tháng
 • MadarCoY
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  try to use the right dim please 25*20*15

  • cách đây 4 tháng
 • MadarCoY
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  this is way much better

  • cách đây 4 tháng