Freelancer: Jwilliem
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Lady Before the Lake

It is a simple story about a girl that suddenly know the reason of her sister's dead which impacts on her life.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Write a SHORT story
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.