Freelancer: Judith123
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

slogan

Calibri font used, shade behind wording. Clear and easy to read

Bài tham dự cuộc thi #100 cho Write a tag line/slogan for a t-shirt.
Bài tham dự #100

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.