Freelancer: farahshabbir176
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

branding

book promotion I just brighter the book cover to catch the eyes and add details.

Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

  • laughterexercise
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    more creativity is needed. thank you for your entries.

    • cách đây 1 tháng