Freelancer: Techjourney
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

I hope you will like the logo, if you will approve the logo then I will work on channel art, so please give you valuable feedback. Thanks :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     YouTube channel logo, Channel art designer
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.