Freelancer: kulya666666
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

do you know facts?

in the logo hand is used in the place of "you" because it creates a sense of connectivity with the viewers.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    16
                   cho                     YouTube channel logo, Channel art designer
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.