Freelancer: CiprianAbrudan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

update

Hi,I did few renders,for any adjustments to be made please let me know. Once the renders will be ok for you I'll send them at high resolution.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      74
                     cho                       A new backpack
Bài tham dự #74

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.