1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Engineering cho cuộc thi adjust the weights and biases of ANN by Using ABC Algorithm
    0 Thích