Freelancer: ahmadblp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

All Mighty Logo

Hi, Here is my revised concept logo as you asked, hope you will like it, any changes will be made on your demand, unlimited changes, feel free to contact me. Thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      142
                     cho                       All Mighty Vacation Bible School
Bài tham dự #142

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.