Freelancer: panjamon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Animate a face

Hola. Creé y diseñé esto en Illustrator que están listos en mesas de trabajo de Illustrator de 32 x 40".


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      29
                     cho                       Animate a face through expressions of joy and pain
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.