Freelancer: gloria00705
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

facial expressions through joy to pain

Hello, I created the facial expressions based on the Wong-Baker Faces Pain scale. Also changes on the hat. Please check it out. Thank you~


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      32
                     cho                       Animate a face through expressions of joy and pain
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.