Freelancer: anjas04
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

orang tua

maybe you are interested in my nft pixel (purely my own work)


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      8
                     cho                       Animated NFT
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • anjas04
  anjas04
  • cách đây 3 tháng

  https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/89121385996150452554584634277375943859184401936921469827775158316821515337733

  • cách đây 3 tháng