mdmintuali Avatar

Các bài tham dự của mdmintuali

Cho cuộc thi boston pizza

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi boston pizza
  Bị từ chối
  0 Thích